Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden

1. Identificatiegegevens SOLIT.LEGAL BV
U contracteert met SOLIT.LEGAL BV (hierna “SOLIT.LEGAL”), die haar diensten (hierna “Diensten”) levert aan u als Klant.

Kantooradres Ons kantooradres kan u terugvinden op onze website
Maatschappelijke zetel Ten Hoflaan 26 B-2980 Zoersel
Ondernemingsnummer 735.409.755
BTW nummer BE 735.409.755
E-mail hello@solit.legal

2. Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten geleverd door SOLIT.LEGAL. Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk niet aanvaard en hebben geen toepassing op de geleverde Diensten.

Partijen kunnen deze Algemene Voorwaarden en elke opdrachtbrief elektronisch ondertekenen met een elektronische handtekening zoals gedefinieerd onder de Europese Richtlijn 910/2014. Partijen erkennen dat een elektronische handtekening beschouwd wordt als een juridisch geldende handtekening en dezelfde juridische waarde heeft als een handtekening op papier.

SOLIT.LEGAL heeft de mogelijkheid om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele nieuwe versies van de Algemene Voorwaarden worden steeds hier online gepubliceerd. In voorkomend geval kan u als Klant de samenwerking met SOLIT.LEGAL stopzetten wanneer u niet akkoord gaat met de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden. Deze opzeg dient op schriftelijke wijze te gebeuren binnen een termijn van twee (2) weken na de kennisgeving van de nieuwe versie van Algemene Voorwaarden aan de Klant.

3. Diensten
SOLIT.LEGAL is een onafhankelijk niche legal services kantoor met expertise in ICT recht, gegevensbescherming (data protection) en commerciële onderhandelingen en focust op organisaties actief in de technologie sector. De opdrachtbrief (inclusief eventuele bijlages en project voorstel) omschrijft de Diensten die SOLIT.LEGAL zal leveren aan u als Klant. De Klant kan op elk ogenblik de scope van de opdracht uitbreiden. Eventuele uitbreiding of wijziging van de Diensten zal echter enkel toepassing vinden na schriftelijk akkoord van SOLIT.LEGAL en valt steeds onder het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden.

SOLIT.LEGAL levert Diensten in alle onafhankelijkheid en plant de uitvoering van haar Diensten zelfstandig in. In geen enkel geval kan de samenwerking tussen de Klant en SOLIT.LEGAL (of de persoon die werd aangeduid door SOLIT.LEGAL) beschouwd worden als een arbeidsrelatie of joint-venture.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft of oplevertermijnen verzoekt, kan SOLIT.LEGAL bij de uitvoering van de Diensten beroep doen op derde partijen zoals bedrijfsrevisoren, accountants, advocaten, juristen, notarissen, vertaalkantoren, marketeers, communicatiebureau’s edm.


Wanneer Diensten worden geleverd ter plaatse bij de Klant, is de Klant verantwoordelijke om geschikt bureaumateriaal en andere voorzieningen te voorzien voor de medewerkers van SOLIT.LEGAL (zoals bureauruimte, printer, internetconnectie edm.).

SOLIT.LEGAL adviseert haar Klanten naar best vermogen, conform de marktstandaard op ogenblik van uitvoering van de Diensten, en op basis van ontvangen informatie van de Klant. SOLIT.LEGAL gaat voor de uitvoering van de Diensten een middelenverbintenis aan, en geen resultaatsverbintenis.

Beslissingen omtrent, implementaties en gebruik van de geleverde Diensten worden steeds door (het management van) de Klant bepaald en goedgekeurd. De Klant erkent en aanvaardt dat commerciële onderhandelingen en in het algemeen het aanleveren van commerciële overeenkomsten steeds wordt opgesteld in samenspraak met de Klant en o.b.v. het risico appetijt van de Klant.

De Klant verstrekt tijdig de noodzakelijke en/of nuttige informatie aan SOLIT.LEGAL opdat de Diensten naar behoren uitgevoerd kunnen worden. De Klant werkt te goeder trouw samen met SOLIT.LEGAL en garandeert dat de verstrekte informatie correct is en dat documenten niet in strijd zijn met enige intellectuele rechten of aanspraken van derden.

4. Duurtijd
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de ondertekening van de opdrachtbrief en worden afgesloten voor onbepaalde duur. Beide partijen kunnen op elk ogenblik de samenwerking stopzetten mits schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

In geval de samenwerking door de Klant wordt stopgezet tijdens de duurtijd van een Legal as a Service abonnement of tijdens de uitvoering van een Project Fee, zal de Klant het resterende (openstaande) abonnementsgeld voor de gekozen periode betalen, dan wel het openstaande bedrag van de Project Fee betalen. Wanneer de stopzetting door de Klant te wijten is aan een bewezen zware fout in hoofde van SOLIT.LEGAL, zal de Klant dergelijk resterend bedrag niet verschuldigd zijn.

SOLIT.LEGAL behoudt zich het recht voor om haar verbintenissen op te schorten gedurende de periode dat de Klant in gebreke blijft om haar verbintenissen uit te voeren. Indien deze opschorting tot schade zou leiden, is SOLIT.LEGAL niet aansprakelijkheid voor de hieruit voortkomende schade.
SOLIT.LEGAL heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de Klant haar verbintenissen niet nakomt zonder dat SOLIT.LEGAL daarbij haar recht op schadevergoeding en het vorderen laattijdigheidsinteresten verliest (zoals berekend in de Wet van 2 Augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). SOLIT.LEGAL zal in voorkomend geval de Klant schriftelijk in gebreke stellen waarop de Klant vervolgens dertig (30) kalenderdagen heeft vanaf verzendingsdatum van de ingebrekestelling om haar wanprestatie recht te zetten. Indien rechtzetting door de Klant niet volgt of rechtzetting van de wanprestatie niet meer mogelijk is, wordt de overeenkomst vervolgens van rechtswege ontbonden zonder verdere formaliteiten na het verstrijken van de periode van dertig dagen.

Beiden partijen hebben het recht om de overeenkomst via aangetekend schrijven te ontbinden, indien een situatie van overmacht van blijvende aard is of langer aanhoudt dan twee (2) maanden. Dergelijke ontbinding vereist geen opzeggingstermijn en doet geen recht op schadevergoeding ontstaan in hoofde van de andere partij. Overmacht is niet van toepassing op de betalingsverplichting van de Klant

5. Tarieven en betalingsmodaliteiten
De tarieven van toepassing op onze Diensten zijn afhankelijk van de gekozen samenwerkingsvorm en staan opgenomen in de opdrachtbrief of bijlage bij de de opdrachtbrief. Specifieke (afwijkende) prijsafspraken kunnen gemaakt worden i.k.v. Project Fees of Legal Interim diensten, die in voorkomend geval schriftelijk overeen worden gekomen en afgetekend worden in een projectvoorstel.

Tarieven zijn steeds exclusief BTW (21%) en eventuele andere toepasselijke belastingen en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten. Reiskosten hoger dan 250 EUR per maand worden enkel doorgerekend aan de Klant mits voorafgaande toestemming van de Klant. Eventuele specifieke kosten (zoals vertaalkosten, koerierdiensten, ereloon notaris, ereloon van gespecialiseerde advocaten etc.) worden afzonderlijk afgerekend (of worden mogelijks rechtstreeks afgerekend door de dienstverlener in kwestie aan de Klant).

Onze Diensten worden gefactureerd volgens onderstaande regeling:

Legal as a Service: Maandelijks, aan het begin van de maand waarop de abonnementsprijs van toepassing is. Indien alle prestaties in de gekozen formule zijn opgebruikt voor het verlopen van de duurtijd van het abonnement, wordt het resterend abonnementsgeld opeisbaar en in één keer afgerekend.
Commission Based Pricing: Het Minimale Tarief wordt gefactureerd aan het begin van de maand volgend op het moment waarop de onderhandeling is gestart. Bij ondertekening van het contract wordt een eventueel saldo gefactureerd na ondertekening van het contract in kwestie.
Project Fee 25% bij opstart van het project, 75% bij oplevering van het project.
Legal Interim: Maandelijks, nadat de prestaties geleverd werden.
Uurtarief: Maandelijks, nadat de prestaties geleverd werden.

Indien de opdrachtbrief schriftelijk uitdrukkelijk afwijkt van deze betalingsmodaliteiten, zijn de betalingsvoorwaarden uit de opdrachtbrief van toepassing.

De Klant gaat expliciet akkoord met elektronische facturatie, en heeft steeds het recht gratis een papieren kopie van de factuur te ontvangen op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant via finance@solit.legal.

Facturen zijn betaalbaar binnen de betalingstermijn van veertien (14) dagen. Laattijdige betalingen zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan laattijdigheidsinteresten zoals berekend in de Wet van 2 Augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij laattijdige betaling wordt het resterende saldo zoals begroot in de opdrachtbrief, de abonnementsformule of projectvoorstel integraal en meteen opeisbaar.

Prijsopgaves worden opgemaakt conform de gegevens die verstrekt worden door de Klant. Indien de verstrekte informatie onvolledig is of onjuiste gegevens bevat, heeft SOLIT.LEGAL het recht om de ingeschatte prijzen aan te passen. Dergelijke aanpassingen kunnen zonder voorgaande mededeling aan de Klant in rekening gebracht worden. Prijsopgaves worden vrijblijvend aangeboden en binden SOLIT.LEGAL niet vooraleer de Klant formeel heeft bevestigd en een opdrachtbrief heeft ondertekend. Onder prijsopgave wordt ook iedere offerte, begroting, voorcalculatie, aanbieding of gelijkaardige mededeling begrepen. Prijsopgaves zijn gedurende tien (10) kalenderdagen geldig, tenzij partijen expliciet een andere geldingsduur zijn overeengekomen.

6. Geheimhouding
Elke partij zal de Vertrouwelijke Informatie gerelateerd aan de andere partij, inclusief alle Vertrouwelijke Informatie waarvan kennis genomen tijdens de onderhandelingen en de uitvoering van de Diensten, vertrouwelijk behandelen en geheim houden en zal deze niet openbaar of bekend maken aan een derde partij, met uitzondering van haar medewerkers, agenten of consultants wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten, en dergelijke adviseurs of consultants gebonden zijn door een minstens even beschermende confidentialiteitsclausule als voorzien in deze Algemene Voorwaarden. Vertrouwelijke Informatie bekend gemaakt in kader van de uitvoering van de Diensten mag niet worden gebruikt door de ontvangende partij voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten. De ontvangende partij stelt de openbaar makende partij onverwijld in kennis indien zij kennis krijgt van een inbreuk op de verplichtingen uit dit artikel.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op een geheim of informatie:
i) dat werd gepubliceerd of verschenen is in het publieke domein anders dan door een schending van de Algemene Voorwaarden of,
ii) waarvan kan worden aangetoond dat deze gekend waren door de ontvangende partij voordat het werd bekend gemaakt door de openbaar makende partij of,
iii) dat rechtmatig werd verkregen van een derde partij of,
iv) waarvan kan worden aangetoond dat ze ontstaan is door de ontvangende partij onafhankelijk van de openbaarmaking en anders dan deel uitmakend van het project of,
v) door de onthullende partij uitdrukkelijk als niet-vertrouwelijk werd aangemerkt of,
vi) dat wordt medegedeeld of vrijgegeven wordt op basis van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. De ontvangende partij dient de bekendmakende partij zo snel mogelijk kennis te geven van deze verplichting en indien mogelijk overleg plegen met de bekendmakende partij over deze verplichte vrijgave, tenzij dit wettelijk of door een rechterlijk bevel verboden is. De verstrekking van deze Vertrouwelijke Informatie dient tot het strikt noodzakelijke worden beperkt, volgens hetgeen door een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel wordt opgelegd.
De verbintenis in dit artikel treedt in werking vanaf de onderhandelingsperiode tussen de partijen en zal voortduren gedurende drie (3) jaar na de beëindiging of afloop van Diensten of de stopzetting van deze Algemene Voorwaarden.

De partij die Vertrouwelijke informatie ontvangt verbindt zich ertoe om alle (kopieën van) deze Vertrouwelijke informatie terug aan de bekendmakende partij te bezorgen of vernietigen, afhankelijk van de keuze van de bekendmakende partij

“Vertrouwelijke Informatie” van een partij betekent de informatie van de respectievelijke partij, geschreven, mondeling, elektronisch of in eender welke andere vorm, en welke (i) uitdrukkelijk is aangeduid als zijnde vertrouwelijk of beschermd, of (ii) redelijkerwijze beschermd zou moeten worden als vertrouwelijk of traditioneel wordt erkend als zijnde confidentieel van aard, losstaand van het feit of het uitdrukkelijk werd aangeduid als vertrouwelijk, inclusief maar niet gelimiteerd tot informatie en feiten betreffende ondernemingsplannen/strategieën, klanten, prospecten, medewerkers, leveranciers, partners, investeerders, verbonden vennootschappen of anderen, opleiding methodes en opleidingsmateriaal, financiële informatie, marketingplannen, sales prospecten, klantenlijsten, uitvindingen, programma apparatuur, ontdekkingen, ideeën, concepten, know-how, technieken, formules, processen, procedures, codes en alle technische of handelsgeheimen, inclusief alle kopieën van al het voorgaande of alle analyses, studies of rapporten die het voorgaande omvatten, weergeven of hierop zijn gebaseerd.

7. Gegevensbescherming
Gegevensbescherming en privacy is voor SOLIT.LEGAL vanzelfsprekend belangrijk. In dit kader verwijzen we naar ons privacybeleid beschikbaar via onze website. In dit privacybeleid vindt u alle informatie terug met betrekking tot de persoonsgegevens die door SOLIT.LEGAL worden verwerkt. In geval van vragen kan u ons contacteren via hello@solit.legal.

SOLIT.LEGAL zal persoonsgegevens steeds verwerken met inachtname van de toepasselijke wetgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De Klant garandeert dat zij over de vereiste rechtsgrond beschikt omtrent de verwerking van persoonsgegevens en de doorgifte van deze persoonsgegevens aan SOLIT.LEGAL. Informatie omtrent deze verwerking (en doorgifte) dient, inclusief (verwijzing naar) de privacyverklaring, aan betrokkenen in kwestie te worden bezorgd.

Persoonsgegevens die SOLIT.LEGAL ontvangt in kader van de uitvoering van de Diensten, worden enkel verwerkt in kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen SOLIT.LEGAL en de Klant (en zoals omschreven in ons privacy beleid). SOLIT.LEGAL implementeert tevens gepaste technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
SOLIT.LEGAL treedt in regel op als verwerkingsverantwoordelijke t.a.v. de persoonsgegevens die worden verwerkt bij de uitvoering van Diensten wanneer deze betrekking hebben op adviesverlening.

8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheidsbeperking zoals omschreven in dit artikel is van toepassing op alle schade mogelijks veroorzaakt door door SOLIT.LEGAL en haar onderaannemers bij de uitvoering van de Diensten.

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, kan SOLIT.LEGAL in geval van een schadeverwekkend feit (of een serie van schadeverwekkende feiten) maximaal aansprakelijk gesteld worden tot het bedrag dat werd betaald door de Klant aan SOLIT.LEGAL gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadeverwekkend feit en met een maximum van vijfentwintig duizend euro (25.000 EUR). Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing per schadegeval en in het totaal.
SOLIT.LEGAL is niet aansprakelijk voor eender welke indirecte of punitieve schade (waaronder winstderving, omzetderving, inkomstenderving, reputatieschade, verlies van werk of contracten, verlies van productie of afzet, verwachtte besparingen, verlies of corruptie van data, verlies van database of software, verlies van klanten of klantencontracten, verlies van goodwill en kosten verbonden aan vervangingsgoederen of vervangingsdiensten) of schade veroorzaakt door overmacht, of deze nu voortkomt uit nalatigheid, contractbreuk of wettelijke verplichting of eender ander welke oorzaak. SOLIT.LEGAL is tevens niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit advies gebaseerd op foutief of onvolledige aangeleverde informatie door de Klant.

SOLIT.LEGAL is niet aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde Diensten door de Klant wanneer SOLIT.LEGAL niet over dergelijk specifiek gebruik heeft geadviseerd. SOLIT.LEGAL is tevens niet aansprakelijk voor aanpassingen aan de Diensten die de Klant zelf doet zonder SOLIT.LEGAL hierin te betrekken.

De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel geldt voor alle onderaannemers en verbonden entiteiten van SOLIT.LEGAL voor zover wettelijk toegestaan.

Indien de Klant klachten heeft over de geleverde Diensten, dienen deze uiterlijk acht (8) kalenderdagen na het leveren van deze Diensten, bij aangetekend schrijven, ontvangen worden op de maatschappelijke zetel van SOLIT.LEGAL. Wanneer binnen deze termijn geen klacht wordt ontvangen, worden de geleverde Diensten als deugdelijk beschouwd en is elke aansprakelijkheid in hoofde van SOLIT.LEGAL uitgesloten.

9. Intellectuele Eigendom
Elke partij blijft eigenaar en/of houder van alle intellectuele eigendomsrechten in haar eigendom of bezit op het ogenblik van ondertekening van de opdrachtbrief. Tijdens de uitvoering van de Diensten zal geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaatsvinden. SOLIT.LEGAL is gerechtigd om alle know-how, ideeën, concepten, methodologieën en processen die werden ontwikkeld tijdens de uitvoering van de Diensten verder te gebruiken in kader van andere projecten onder de voorwaarde dat de geheimhoudingsverplichting op geen enkel ogenblik wordt geschonden.

De Klant verbindt zich ertoe om alle contracten, voorstellen, contractuele voorwaarden, policies, mededelingen, modellen, sjablonen, formulieren, adviezen, strategieën, suggesties, communicatie, rapporten, documenten of andere materialen (hierna: “Resultaten”) die in uitvoering van de Diensten geleverd door SOLIT.LEGAL worden verstrekt, uitsluitend te gebruiken voor intern of eigen gebruik in de uitoefening van haar activiteiten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen. De Klant verbindt zich om geen Resultaten ten kosteloze of bezwarende titel aan derde partijen of verbonden ondernemingen te overhandigen, behoudens schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van SOLIT.LEGAL.

10. Niet-afwerving
De Klant verbindt er zich toe om noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks werknemers, aangestelden of zelfstandige dienstverleners die werken voor of met SOLIT.LEGAL af te werven of te benaderen voor afwerving door derden of hen ertoe aan te zetten hun professionele relatie met die SOLIT.LEGAL stop te zetten, en dit gedurende een periode van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de effectieve stopzetting van de samenwerking. Indien de Klant dit artikel niet naleeft, zal een forfaitaire schadevergoeding van 25.000 EUR verschuldigd zijn aan SOLIT.LEGAL, die meteen opeisbaar, en dit onverminderd het recht van SOLIT.LEGAL om hogere schadevergoeding te eisen.

11. Welzijn op het werk
Indien van toepassing, zullen beide partijen alle bepalingen naleven in kader van welzijn op het werk (van toepassing op de werkvloer van de Klant). De Klant zal in voorkomend geval ten laatste veertien (14) dagen voor de start van de uitvoering van de Diensten, alle toepasselijke policies bekendmaken aan SOLIT.LEGAL en hiervan een kopie voorzien voor SOLIT.LEGAL.

12. Overige bepalingen
Deze Algemene Voorwaarden bevatten titels louter om de leesbaarheid te vergemakkelijken, zonder determinerend te zijn voor de inhoudelijke interpretatie van de bepalingen. In geval van onduidelijkheden zullen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd op basis van de gemeenschappelijke intentie van partijen zoals op moment van de contractsluiting.

De onuitvoerbaarheid, onafdwingbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van een beding of een gedeelte ervan, brengt slechts partiële nietigheid met zich mee en tast de geldigheid van de overige bedingen of de volledige Algemene Voorwaarden (inclusief projectvoorstel) niet aan. Indien een beding onuitvoerbaar, ongeldig of nietig wordt verklaard zal dit beding alsnog toepassing hebben in zoverre toepasselijk recht toelaat.

Deze Algemene Voorwaarden, samen met de opdrachtbrief, bijlagen en eventuele projectvoorstellen vormen de volledige overeenkomst tussen SOLIT.LEGAL en de Klant. Geen van de partijen kan afstand doen van haar rechten zonder hiervan schriftelijk afstand te doen bij wijze van een ondertekend afstandsdocument. Aanpassingen aan deze Algemene Voorwaarden (of een projectvoorstel) kan enkel gebeuren mits een schriftelijk ondertekend document.

SOLIT.LEGAL heeft het recht haar verbintenissen en/of rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden (inclusief eventuele projectvoorstellen) over te dragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Klant (o.a. in kader van een fusie, verkoop of splitsing van SOLIT.LEGAL).

SOLIT.LEGAL adviseert naar best vermogen, met expertise, onafhankelijkheid en diligentie zoals van een gekwalificeerde dienstverlener redelijkerwijs verwacht kan worden. SOLIT.LEGAL geeft echter geen garanties omtrent de geleverde Diensten voor wat betreft een specifieke doelgeschiktheid en baseert zich op de informatie ontvangen van de Klant. Er wordt geen garantie gegeven voor foutief advies gebaseerd zijn op eventuele onvolledige informatie of parameters die zij van de Klant heeft ontvangen.

In geval van tegenstrijdige bepalingen zal de onderstaande volgorde van documenten gelden, waarbij het eerste document prevaleert op het tweede en zo verder.
1. Opdrachtbrief
2. Bijlage(n) (indien van toepassing)
3. Algemene Voorwaarden

Notificaties met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden vanuit SOLIT.LEGAL aan de Klant worden gericht aan de persoon geïdentificeerd in de opdrachtbrief via e-mail. Notificaties van de Klant aan SOLIT.LEGAL worden per post verstuurd naar de maatschappelijke zetel van SOLIT.LEGAL (en per e-mail in kopie aan finance@solit.legal). Notificaties worden geacht te zijn ontvangen drie (3) werkdagen na de verzending ervan.

Bedingen die inherent bedoeld zijn om te blijven bestaan na de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden (waaronder Geheimhouding, Aansprakelijkheid, Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank, Niet-afwerving etc.) blijven geldig ook na de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.

13. Publiciteit
De Klant geeft SOLIT.LEGAL toestemming om het logo, merk, handelsnaam en eventuele slagzinnen van de Klant te gebruiken bij wijze van referentie op haar website en sales presentaties. De Klant heeft echter het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken mits schriftelijke notificatie aan SOLIT.LEGAL.

14. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
Alle geschillen die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij elk geschil tussen SOLIT.LEGAL en een Klant zal steeds eerst getracht worden een minnelijke oplossing te bereiken. Indien naar best vermogen geen minnelijke regeling kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.